Профилактика сосудистых заболеваний

Стрессы, усталость, раздражительность, головная или спинная боль, периодическая потеря сознания, головокружение, шум в ушах, ухудшение памяти - все это входит в сферу внимания неврологии.

Такие симптомы возникают как у молодых, так и у пожилых людей. Очень часто пациенты не серьезно относятся к таким жалобам, думая, что у каждого случается нечто подобное. Однако, именно эти «незначительные», на первый взгляд, проблемы могут быть проявлениями недостаточности мозгового кровообращения и развитием сосудистых заболеваний.

Чтобы быть уверенным в своем здоровье предлагаем воспользоваться предложением от Медикавер «Профилактика сосудистых заболеваний»

Услуга предусматривает:

• консультацию невропатолога

• УЗИ сосудов дуги аорты (сонные, позвоночные, подключичные артерии)

• коагулограмму

• показатели липидного обмена (липопротеиды фракционно + отчет с описанием лабораторных показателей) (Холестерин; Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП, HDL) Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП, LDL) Триглицериды; Липопротеиды очень низкой плотности (VLDL) Коэффициент атерогенности (КА) )

• забор крови

Предложение действует с 1 сентября по 19 сентября 2020 года

Стоимость - 1250 грн

Специальные пакетные условия можно получить в поликлинике Медикавер во Львове по адресу:

ул. Стрыйская, 204

Запись по тел: 0800305911

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Профілактика судинних захворювань»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Профілактика судинних захворювань» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Антоновича, 102  (надалі – Медичний центр).

1.2. Акція передбачає «Профілактика судинних захворювань» за 1250 грн.

1.3. Офіційні правила акції «Профілактика судинних захворювань» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції,  метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та соціальна активність.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: з 01.09.2020 по 19.09.2020 року  (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- Лікувально-консультативне відділення №3  Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 204.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у Акції.

3.2. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні:

- здійснити запис на отримання медичних послуг на акційних умовах, вказаних в даних Офіційних правилах, в структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції, та оплатити вказану послугу;

- у визначений день та час прийти на прийом в структурний підрозділ Медичного центру, вказаний в п.2.2. даних Офіційних правил акції, для отримання акційної послуги.

- послуга включає:

консультацію невропатолога

УЗД судин дуги аорти (сонні, хребцеві, підключичні артерії)

коагулограму

показники ліпідного обміну (Ліпопротеїди фракційно + звіт з описом лабораторних показників) (Холестерин; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))

забір крові

4.2. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом.

4.3. Учасник Акції має можливість скористатись акційною послугою у період з 01.09.2020 по 19.09.2020 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по суботу з 08:00 до 20:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції, не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати послуги  «Консультація невропатолога» кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Похожие Акции